5月婷婷

5月婷婷 Webizrada.org INTERNET ALATI

Izrada i odr?avanje web stranica

Jedinstveni i atraktivan dizajn prema va?em vizualnom identitetu pogonjen najpopularnijim CMS-om dana?njice, WordPress-om.

Izrada i odr?avanje web trgovina

Funkcionalna i atraktivna rje?enja temeljena na standardnim i pro?irenim mogu?nostima WooCommerce-a.

E-mail marketing

Kako biste presko?ili najte?i online korak – pretvaranje ?itatelja u kupca, na va? web ?emo integrirati napredne e-mail marketing alate.

Copywriting

Prona?i ?emo “ono ne?to” ?to ?e vas izdvojiti od konkurencije, kako bi va?i kupci u svakom ciklusu kupovine imali sna?an razlog za odabrati upravo vas.

Multimedija

Kvalitetne i profesionalne fotografije i videi klju?ni su za na?in na koji ?e va?i posjetitelji do?ivjeti va?u web stranicu.

Internet ogla?avanje

Postoji vi?e na?ina na koji mo?ete ogla?avati putem putem interneta, a Adwords, Facebook i Instagram su se u ve?ini slu?ajeva pokazali naju?inkovitijima.

Google alati

Za vas ?emo iskoristiti najbolje ?to Google pru?a, kako biste dobili maksimalnu kvalitetu proizvoda i usluge, uz minimum tro?kova.

Dru?tvene mre?e

Implementacija isprobanih marketin?kih taktika na najpopularnijim dru?tvenim mre?ema predstavljaju nezaobilaznu strategiju kvalitetnog internet marketinga.

Marin Si?ul, Voda i Zrak d.o.o

"Preporuke za ljude koji web shva?aju kao danas osnovni alat za bilo koji oblik posla!"

Ivica Pavla?i?, Merlinka d.o.o.

"Umjesto klasi?ne web stranice dobili atraktivan i vrlo ?ivi alat koji danas odra?uje ve?inu na?eg marketinga ciljano i s velikim uspjehom."

Marlis Hochwarter, Crossbox Wien

"Dobili smo mnogo savjeta na koji na?in rje?avati jednostavne radnje, jer WordPress omogu?ava da jako brzo i sami aktualiziramo sadr?aj, iako nismo IT stru?njaci."

Robert, Karate Klub Nippon Wien

"U gradu kao ?to je Be?, u kojem je konkurencija velika, va?no je istakuti se na pravi na?in i budu?im klijentima mo?i kvalitetno prenijeti svoju poruku. Zahvaljuju?i timu Webizrade mi smo to savr?eno uspjeli."

Andrea: Ili ste zadovoljni,
ili vra?amo novac

vi?e

?elimir: Jednom na? klijent,
uvijek na? klijent

vi?e

Tko smo i po ?emu smo druk?iji?

Fokusiramo se na prodaju va?ih usluga i proizvoda pomo?u dizajna, razvoja web sustava i integracijerazi?itih marketin?kih alata i kanala. Webizrada.org je koncept koji svojim klijentima daje sve ?to je potrebno da posjetitelj na njihovom webu ne?to kupi, javi se, ponovo navrati…

Vi?e o nama
Vi?e o voditeljima Web izrade.

Priru?nici za internet marketing