Stavba Kompresoru “z ledni?ky”
HAMSHACK – na ?em pracuji
Moje první CNC
V?roba DPS na?ehlovací metodou.
Stormglass – bou?ková skleni?ka
V?roba DPS frézováním
Jak jsem dělal anténní filtry pro OK0MF
Laboratorní zdroj – 4. návrh modulu zdroje
Laboratorní zdroj – 10. návrh ?ídící desky MCU
Transvertor pro 10GHz – 3cm – dle DB6NT
Stavba MSA – Modulárního Spektrálního Analyzátoru
?íta? s GPS normálem – 2. HW zpracování

DATV + NB provoz p?es dru?ici EsHail-2

亚洲七七久久桃花综合V tomto ?lánku bych rád popsal poslední aktualizace a změny v mém úzkopásmovém a DATV vybavení pro komunikaci pomocí geostacionární dru?ici EsHail-2. V p?edchozím ?lánku jsem popisoval vybavení pro úzkopásmové provozy. Pou?íval jsem up-convertor s WiFi boosterem o v?konu 4W. Pokra?uj ve ?tení →

Poslech geostacionárního transpondéru EsHail-2

Projekt Es’Hail 2 sleduji ji? dlouhou dobu. Jedná se o první geostacionární transpondér ur?en? ?istě radioamarér?m, kter? byl 15. prosince 2018 v 20:46 UTC vypu?těn z Kennedyho vesmírného st?ediska (rampa LC-39A). Nyní je ji? na geostacionární orbitě, p?esně na 25.5° Pokra?uj ve ?tení →

Test RF generátoru 0,5 – 470MHz

Ji? del?í dobu jsem zva?oval po?ízení vysokofrekven?ního generátoru do své laborato?e. Sou?asně po?ívan? G4-116 z produkce SSSR s pracovním rozsahem 4 – 300MHz nepokr?vá hned t?i HAM pásma (160m, 80m a 70cm), také je problém s p?esn?m nastavením v?stupní úrovně Pokra?uj ve ?tení →

?íta? s GPS normálem – 3. Mě?ení, stabilita a dal?í v?voj…

Postupné o?ivování a testy: V tomto ?lánku se budu sna?it popsat dal?í pr?běh stavby na?eho ?íta?e FC-1300 a pomocí ?ady mě?ení ově?ím, zda na?e ?e?ení kmito?tového standardu GPSDO dosta?uje sv?mi parametry pro na?e aplikace. P?i postupném o?ivování a testech jednotliv?ch Pokra?uj ve ?tení →

?íta? s GPS normálem – 2. HW zpracování

P?i konstrukci ?íta?e FC-1300 jsme zcela p?e?li od návrhového programu Eagle Cadsoft k open-source návrhovému systému KiCad EDA. Nutno podotknout, ?e KiCad je nástrojem nejen srovnateln?m, ale dle na?eho názoru v?razně lep?ím ne? zmíněn? Eagle. Jeho “nulová” po?izovací cena je Pokra?uj ve ?tení →

?íta? s GPS normálem – 1. ?vod

S Frantou OK2JNJ jsme opět spojili síly a dali se do v?voje frekven?ního ?íta?e, kter? bude pou?iteln? pro práce na mikrovlnn?ch pásmech. Cílem je mě?it do cca 1GHz s maximálním rozli?ením, tedy bez p?edděli?ky, se kterou bychom ztráceli pot?ebné rozli?ení. Pokra?uj ve ?tení →

Stavba MSA – Modulárního Spektrálního Analyzátoru

Na mikrovlnném setkání ve T?ech Studních (2017) mě nejvíce zaujala p?edná?ka Tomá?e OK1DXD, kter? prezentoval stavbu modulárního spektráního analyzátoru – MSA. Projekt Scottyho Prowlse jsem potkal v minulosti ji? několikrát, v?dy jsem ho ale p?echázel s nezájmem. Nikdy mi nedo?lo, Pokra?uj ve ?tení →

Icom IC-7100 – kalibrace budi?? HF / nízk? v?kon na HF ssb

Dostal se mi na st?l Icom IC-7100 kter? dával na HF bandech p?i SSB módu men?í v?kon. Posléze jsem zjistil ?e je to jejich znám? ne?var a existuje ?e?ení, bu?to v úpravě ALC p?idáním kapacity 10μF (sou?asné p?emostění tranzistoru Q1504/KTC2875 Pokra?uj ve ?tení →

Laboratorní zdroj – 13. Závěr

Stavbu na?eho laboratorního zdroje LPS-450W jsme zdárně dokon?ili. Tímto ?lánkem bych rád udělal celkové shrnutí a popsal kone?nou montá? laboratorního zdroje. 1. Uspo?ádání zdroje Blokové schéma zdroje: Jednotlivé ?ásti zdroje jsou propojeny prost?ednictvím Power Modulu.         Pomocné Pokra?uj ve ?tení →

Transvertor pro 10GHz – 3cm – dle DB6NT

Ani jsem netu?il, ?e ve mě leto?ní náv?těva SHF setkání ve T?ech Studních, na kterou jsem se vlastně dostal náhodou, zanechá takov? dojem. Netrvalo ani dva měsíce a stavebnici transvertoru pro 3cm pásmo mám na stole:) “Transvertor je vlastně takov? Pokra?uj ve ?tení →

Laboratorní zdroj – 9. dynamické vlastnosti zdroje

V tomto ?lánku budu popisovat dynamické vlastnosti zdroje, opět jsem postupoval podle podmínek v ?lánku na svetelektro.com Me?ící p?ístroje: Multimetr   –   Fluke 8842 (5,5 místn?) Osciloskop   –   Rohde&Schwarz – HMO1002 P?i o?ivování se vyskytnul problém s rozkmitáváním zdroje, to jsme Pokra?uj ve ?tení →

Laboratorní zdroj – 10. návrh ?ídící desky MCU

Poté, co jsme úspě?ně o?ivili a odladili analogovou desku laboratorního zdroje, která byla zatím ovládána provizorní ?ídící deskou, p?i?el na ?adu návrh a konstrukce finální verze ?ídící desky. Provizorní deska je osazena procesorem ?ady ATmega, alfanumerick?m displejem, rota?ním kodérem a Pokra?uj ve ?tení →

Laboratorní zdroj – 8. statické vlastnosti zdroje

V?voj zdroje dospěl do fáze, kdy se mi poda?ilo odladit vět?inu rychl?ch p?echodov?ch děj? a zákmit?. Nic tedy nebránilo “prvnímu” mě?ení. Mě?ení jsem prováděl podle postupnu zve?ejněném na webu svetelektro.com Napě?ov? regulátor na?eho laboratorního zdroje  je nastaviteln? v rozsahu 0,150 Pokra?uj ve ?tení →

Laboratorní zdroj – 4. návrh modulu zdroje

Dosa?en?mi parametry laboratorního zdroje jsme se chtěli p?iblí?it, ne-li se rovnat profesionálním produkt?m. Deska zdroje je koncipována jako modulární, ka?dá deska pro jeden samostatn? kanál. Na desce je v podstatě v?e, kromě toroidního transformátoru a usměrňova?e. Na schématu je modul Pokra?uj ve ?tení →

Laboratorní zdroj – 3. volba sou?ástek

Tento ?lánek navazuje na popis laboratorního zdroje, kter? stavíme s Frantou OK2JNJ. Volba sou?ástek je jedním z nejd?le?itěj?ích krok?. Sna?il jsem se p?i v?běru pou?ívat sou?ástky co nejkvalitněj?í a zároveň nejdostupněj?í, cena byla faktor podru?n?. Rezistory Pokud sv?j zájem soust?edíme Pokra?uj ve ?tení →

Jak jsem dělal anténní filtry pro OK0MF

…Je to bezvadné pásmo, kdy? máte to ?těstí a Matka P?íroda zatáhne za ?etěz… “P?i stavbě 6m p?evadě?e OK0MF na mě p?ipadl úkol vy?e?it anténní filtraci / duplexer. Duplexer na 50MHz jsme samoz?ejmě neměli a jeho po?ízení by p?evadě? zna?ně Pokra?uj ve ?tení →

AVR Dragon – reverse engineering

P?í v?voji dochází ke standardním a nestandardním situacím, no a p?i jedné takové nestandardní situaci jsem si spálil programátor AVR Dragon. P?ipojil jsem ho toti? do za?ízení které mělo zem posunutou o cca 50V, tak?e rozdílov? proud tekl p?es ISP/USB. Pokra?uj ve ?tení →

V?roba DPS na?ehlovací metodou.

Na tuto metodu mě p?ivedl m?j p?ítel Carlos Hernandez, jedná se v podstatě o klasickou “leptací” metodu kterou pěkně popsal Franta OK2JNJ ve svém ?lánku http://ok2jnj.ok2kld.cz/ok2jnj/2014/12/rucni-kresleni-plosneho-spoje/. Rozdíl je tedy ve zp?sobu vytvo?ení krycí masky. Nepou?ijeme klasické kreslení lakem, ale p?eneseme Pokra?uj ve ?tení →

Stavba 3D tiskárny Rebel II

Po úspě?né stavbě tiskárny Pr??a-Mendel i2, zji?tění v?ech technologick?ch nedostatk? vedlo k realizaci druhého konceptu. Volba padla na Rebel II, stavba z hliníkov?ch profil? se mi zamlouvala. Vycházel jsem z návrhu verze viz: http://rebelove.org/viewtopic.php?f=36&t=258 . Pr??a Mendel i2 jsem stavěl Pokra?uj ve ?tení →

Stavba Kompresoru “z ledni?ky”

Kupovat stla?en? technick? plyn ve spreji, at u? na ofukování nebo ?i?tění je celkem finan?ně náro?né. Proto jsem se rozhodnul postavit si vlastní kompaktní kompresor. Po shlédnutí několika konstrukcí co jsem na?el na internetu, jsem se rozhodnul pro stavbu konstrukce Pokra?uj ve ?tení →