Marvel, Marvel Karakterleri

Galactus (En Gü?lü Marvel Karakteri) Kimdir?

按着她的腰疯狂的撞击闷哼S?n?rs?z kozmik gü? ve bilgi. Galactus’un gü?lerinin hi?bir s?n?r? yok. Sonsuz bir gücü bulunan Galactus gezegenlerin enerjileri ile beslenir. Bir nevi gezegenleri yer. Hemde saniyeler i?inde. Kendinin habercisi olacak varl?klar yaratacak gücü de olan Galactus evrenin demirba?lar?ndan biri. (Hatta Marvel’a?alt?n??a??n? ya?atm??, akl?n?za gelen hemen hemen bütün karakterlerinde yarat?c?lar?ndan olan, ?uanlarda ise Marvel’a onursal ba?kanl?k yapan Stan Lee’ye ”Marvel’?n en gü?lü karakteri kim?” diye soruldu?unda ”san?r?m Galactus” yan?t?n? vermi?tir.)

Marvel Karakterleri

Odin (Thor’un Babas?) Kimdir?

按着她的腰疯狂的撞击闷哼?skandinav mitolojisinde tanr?lar?n tanr?s? olan Odin, Zeus ile iki Sky-Father’dan biridir. Her ne kadar zamanla Thor’un arka plan?nda kalm?? olsa da Odin Thor’dan ?ok daha gü?lüdür. ?lümsüz olan Odin gerekti?inde tüm Asgardl?lar?n gücünü (Thor da dahil) emebilir. Sonsuz bir enerji gücü olan Odin, kozmik enerji olarak güne? enerjisini kullan?r.

Marvel Karakterleri

Juggernaut Kimdir?

?lk g?rünüm Temmuz 1965’te The X-Men’de olmu?tur. Cain Marko, Charles Xavier’?n üvey karde?idir. Babas? Dr. Kurt Marko i? arkada?? Dr. Brian Xavier’?n ?lümünden sonra dul kalan kar?s? Sharon Xavier ile evlendi. Kurt, Sharon ve Sharon’?n o?lu Charles ile birlikte Xavier Malikanesi’nde ya?amaya ba?lad?. Onlara bir süre sonra Kurt’un bir ?nceki evlili?inden olan o?lu Cain de kat?ld?. Cain üvey karde?i Charles’dan hep nefret etti, ?ünkü babas? Charles’a kar?? daima ?ok iyi davran?yor, Cain’i ise gizlice d?vüyordu. Fakat Cain bu ac?ya tekYaz?n?n Devam?…